Dálkové odečty energií

Systém pro kontrolu nákladů na bydlení CEM

Jedná se o ucelený systém, který průběžně kontroluje spotřebu studené a teplé vody, tepla a elektřiny. Radiová měřící zařízení nainstalovaná v každém pokoji či koupelně po hodině odesílají aktuální data na centrálu, kde jsou vyhodnocována a sdílena do informačního systému. Data jsou studentům dostupná na webových stránkách www.flexim.cz.

V systému jsou nastavena chybová hlášení, která zaznamenávají nepřiměřenou spotřebu, která může vzniknout poruchou nebo nehospodárným provozem ubytovaných a proto může SÚZ VŠE okamžitě reagovat na případné poruchy či nehody.

Díky tomuto systému budou mít jednotliví ubytovaní přesný přehled o své spotřebě a s tím souvisejícími náklady na bydlení.

Z fakturace médií SUZ hradí:

Pouze stále platby
Náklady ztrát médií na distribuci
Náklady na společné prostory, provoz budovy a úklid

Další informace v prezentaci: Dálkové odečty médií na koleji Jarov II.

DOM

 

ISKAM

V ubytovacím systému ISKAM je cena kolejného na koleji Jarov II. rozdělena na dvě části.
Fixní část nájmu a variabilní složka za skutečně spotřebovaná média.

Cena vč. příslušné sazby DPH za jednotku každého média pro rok 2024 je stanovena takto:

1 m3 studené vody 144,88 Kč
1 m3 teplé vody  279,11 Kč
1 GJ tepla 536,91 Kč
1 kWh elektřiny 6,47 Kč

Studentovi se po skončení každého měsíce předepíše hodnota odečtu v Kč dle skutečné spotřeby za uplynulý měsíc, což by mělo být uhrazeno do 20. následujícího měsíce. (Při nedodržení termínu úhrady, začíná běžet penále) V případě, že dojde ke skončení ubytování na daném pokoji v průběhu měsíce, bude vyúčtování provedeno k poslednímu odbydlenému dni.

Cena přeúčtování

  • Vysoká škola ekonomické v Praze není vlastníkem licencí pro prodej elektrické energie ani tepla, které vydává Energetický regulační úřad, nemůže si tedy stanovit vlastní cenu s případným ziskem, jako to dělají ostatní dodavatelé
  • Studentům tedy nesmí být účtováno více, než je celková cena příslušného dodavatele
  • Studentům se tedy přeúčtovávají pouze položky vyjadřující spotřebu daného média na buňce (pokoji), ne stálé platby nebo platby za rezervaci výkonu apod.

Z fakturace médií SUZ hradí:

  • Pouze stále platby
  • Náklady ztrát médií na distribuci
  • Náklady na společné prostory, provoz budovy a úklid

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie a pro přípravu teplé vody stanoví vyhláška č.194/2007 Sb. – plné znění zde.

Sbírka zákonů 237 / 2014 strana 2706: priloha001.

K rozúčtování nákladů se vztahuje zejména čl. I. par. 7a odst.2:

(2)Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.

Upozorňujeme, že na webovém rozhraní ubytovacího systému ISKAM se nyní nachází detailnější informace ohledně přeúčtování měřičů. Najdete je v sekci Ubytování – Přehled ubytování – detail ubytování (ikona oka). Poté stisknete tlačítko Zobrazit v řádku Vyúčtování měřičů.

obrazek

Časté dotazy

Používal/a jsem topení pouze několik dní během zimy a stále dostávám přeúčtování za teplo, i když topení nepoužívám. Proč platím několik měsíců za to, co nepoužívám?

Z fyzikálního hlediska není naprosto možné, abyste do pokoje nepřijímal/a žádné teplo. Pokud si dáte v aplikaci maddeo teplotu v pokoji a venkovní teplotu do grafu, je vidět zřetelný rozdíl. Pokud byste neodebíral/a teplo dodávané budovou, byly by tyto grafy shodné a teplota v místnosti by kopírovala venkovní teplotu. Z uvedeného vyplývá, že pokoj teplo odebírá.

Popis systému

Systém měření tepla je založen na měření vnitřní teploty na každém pokoji v cyklu zhruba každých 15 minut. Vyúčtovaná částka je za teplo od radiátorů a i za teplo předané od vedlejších pokojů a z chodby, protože i to je spotřeba. Technicky není možné navodit ideální stav tak, aby pokoj nevyužíval okolní teplo, to by musela teplota v pokoji kopírovat venkovní teplotu. Při absenci účtování tohoto předaného tepla lze potom navodit velmi reálnou situaci, kdy ubytovaný bude mít vypnuté topení, otevřené dveře a využívat okolní teplo a neplatit vůbec nic a ostatní to budou platit za něj. Tato metoda je ze všech schválených metod vyúčtování nejvíc spravedlivá ke všem ubytovaným. Naprosto ideální metoda ale neexistuje.

  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: